Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

PLANOWANE DZIAŁANIA

PLANOWANE DZIAŁANIA

Wśród najbliższych działań planowanych w projekcie należy wymienić spotkanie RADAR 2 zaplanowane na wrzesień tego roku.

Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z problematyką związaną z konfrontacją pierwszych projektów miejscowych planów ze wskazanymi w ramach poprzedniego spotkania RADAR kwestiami lokalnymi. W podgrupach uczestnicy spotkania dyskutować będą nad przyjętymi rozwiązaniami – rozwiązania będą podlegały głosowaniu przez uczestników spotkania. Uczestnicy wskażą propozycje zmian – kwestie o największym priorytecie zostaną uwzględnione już w kolejnej fazie pracy nad projektami dokumentów planistycznych.

Powrót