Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Trzebiechów to jedna z gmin biorących udział w I fazie realizacji projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich. 

Zakres przedmiotowy prac wyznacza Uchwała Rady Gminy Trzebiechów z dnia 21.12.2016 r. nr XX/135/2016, w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechowa oraz Swarzynic dokonywane jest w zakresie zapisów umożliwiających zabudowę mieszkalnictwa jednorodzinnego, oraz wyznaczenia obszarów przemysłowych (inwestycyjnych).

Z uwagi na zakres i charakter potrzebnych zmian zasadnym jest sporządzenie nowego dokumentu, w którym zostaną zawarte aktualne uwarunkowania i kierunki oraz wymogi obowiązujących przepisów dot. zakresu planu.
Sporządzenie nowego dokumentu Planu, nadrzędnego wobec miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, umożliwi kolejno wdrożenie procedury formalno-prawnej sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy, co w konsekwencji pozwoli na działalność inwestycyjną wzbogacającą gminę i jej mieszkańców.

Powrót